Nepali Schedule

नेपाली संगती

स्तुति प्रसंसा आइतबार बिहान १० बजे

नेपाली भाषामा प्रबचन सुन्नको लागी सुन्ने मेशिन उपलब्ध गरिने l

सानो झुण्ड आइतबार १२:१५

युवा( जवान ) संगती शुक्रबार बेलुकी बजे

थप जानकारीको लागी ९१७-४७८-८१८४ मा राजन शाहीलाइ सम्पर्क गर्नुहोला l

Worship
Sunday mornings at 12 Noon

The worship service is in the Nepali language


Junior Church
Sunday mornings at 10 AM

Small Groups
Sunday afternoons at 12:15 PM

Youth Group
Friday evenings at 6:30 PM

Women's Breakfast
Second Saturday of the month at 9:30 AM

Men's Breakfast
Last Saturday of the month at 8 AM